RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SALUS SP. Z O.O.

Administratorem danych osobowych naszych pacjentów jest SALUS Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Tadeusz Wardziak, SALUS Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8, e-mail:iod [AT] salus [DOT] com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Celem przetwarzania danych osobowych pacjentów SALUS Sp. z o.o. jest świadczenie usług medycznych oraz wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody Państwa dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w tym komunikacji SMS-owej, telefonicznej, mailowej i listownej związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług oraz oceną jakości usług.

Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał SALUS Sp. z o.o. oraz upoważnieni przez niego pracownicy. Dane będą ujawnione podwykonawcom, którym SALUS Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych w celu wykonania usług medycznych na rzecz pacjentów SALUS Sp. z o.o. oraz obsługującym i udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, stosowane przy realizacji naszych usług.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
SALUS Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych za granicę.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane do momentu zaprzestania świadczenia usług medycznych przez SALUS Sp. z o.o., chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dłuższego przetwarzania
Dane przekazane i przetwarzane na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania takiej zgody, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Każdemu pacjentowi SALUS Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora lub Państwa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do usunięcia danych, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania. Pacjent może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
Pacjent ma prawo do wycofania w dowolnym momencie odrębnie wyrażonej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych we wskazanym celu, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Zgodnie z przepisami prawa, podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym udzielenia usługi medycznej przez SALUS Sp. z o.o.. W przypadku przetwarzania danych w innych celach niż świadczenie usług medycznych, tj. komunikacji SMS-owej, telefonicznej, mailowej i listownej związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług oraz oceną jakości usług podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej i dobrowolnie wyrażonej przez pacjenta zgody.

Przejdź do góry strony