RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SALUS SP. Z O.O. (Centrum Zdrowia SALUS i Szpitalu SALUS)

Drogi Pacjencie, Kliencie Centrum Zdrowia SALUS i Szpitala SALUS!

Udzielając Ci usług medycznych w naszych przychodniach i szpitalu zobowiązani jesteśmy do przetwarzania w wielu miejscach i na wiele sposobów Twoich danych osobowych. Aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo zarówno leczenia, jak i przetwarzania danych osobowych, zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz zapewniliśmy ich przetwarzanie zgodnie z prawem. Na wszystkich etapach obsługi, leczenia i przetwarzania dochowujemy szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw pacjentów oraz klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane dla zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SALUS Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Inspektorem Ochrony Danych, nadzorującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych jest Tadeusz Wardziak, SALUS Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8, e-mail: iod [AT] salus [DOT] com.pl

Twoje dane przetwarzamy w celu:

Cel przetwarzania

Zakres danych

Świadczenie usług medycznych (w tym rejestracja i rezerwacja wizyt/badań)

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Nr telefonu
Seria i numer dokumentu tożsamości
Wizerunek
Imię, nazwisko, adres, telefon osób upoważnionych do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia
Imię, nazwisko, adres, telefon osób upoważnionych do odbioru wyników
Informacje o stanie zdrowia
Głos oraz treść rozmów telefonicznych

Świadczenie usług medycyny pracy

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Nr telefonu
Wizerunek
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Informacje o stanie zdrowia
Głos oraz treść rozmów telefonicznych

Postępowanie ze skargami i roszczeniami

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Nr telefonu
Informacje o stanie zdrowia
Głos oraz treść rozmów telefonicznych

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie i wokół obiektu przychodni i szpitala przy ul. Zielonej 8 w Słupsku – poprzez utrwalanie  wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego
 • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego – w dokumentach finansowo-księgowych
 • w przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody Twoje dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w tym komunikacji SMS-owej, telefonicznej, mailowej i listownej związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług oraz oceną jakości usług.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z ochroną życia i zdrowia pacjentów (6 pkt 1 lit. c) RODO)
 • ochrona żywotnych interesów pacjentów, tj. ich życia i zdrowia (6 pkt 1 lit. d) RODO)
 • realizacja umów z instytucjami i podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie ochrony zdrowia (6 pkt 1 lit. ) RODO)
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (6 pkt 1 lit. f) RODO)
 • zgoda udzielona przez pacjenta (6 pkt 1 lit. a) RODO)

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przechowywania danych:

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług medycznych, będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi dla tego rodzaju usług lub do momentu zaprzestania świadczenia usług medycznych przez SALUS Sp. z o.o., chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dłuższego przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podwykonawcy, którym SALUS Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych w celu wykonania usług medycznych na rzecz pacjentów SALUS Sp. z o.o. oraz obsługującym i udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, stosowane przy realizacji naszych usług.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdemu pacjentowi SALUS Sp. z o.o., którego dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pacjent może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisami prawa podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym udzielenia usługi medycznej przez SALUS Sp. z o.o.

W przypadku przetwarzania danych w innych celach niż świadczenie usług medycznych podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej i dobrowolnie wyrażonej przez pacjenta zgody.

Przejdź do góry strony